19 Maj, 2021

Rozwojowy Uniwersytet SPEKTRUM- innowacja dla rodziców dzieci z ASD

GRANT pt.: „Rozwojowy Uniwersytet SPEKTRUM”

 

INNOWACJA SPOŁECZNA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA

w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE (POWR.04.01.00-00-I108/19)

 

Innowacja edukacyjna na rzecz wsparcia informacyjnego rodziców dzieci ze spektrum autyzmu!

Szczegóły na: http://www.spektrumwsparcia.pl

Stan: zrealizowane!

 

 

 

27 Listopad, 2020

Narzędzie Wymownie Dostępne – innowacja dla osób nieposługujących się mową

GRANT pt.: „Narzędzie Wymownie Dostępne”

 

Projekt „Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

na podstawie Umowy o dofinansowanie POWR.

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IV. INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

DZIAŁANIE 4.1 – INNOWACJE SPOŁECZNE

 

Stan: zrealizowane.

Szczegóły na:http://www.spektrumkomunikacji.pl

15 Październik, 2020

GRANT- „Polski Instytut Dostępności Sensorycznej”

GRANT pt.: „Polski Instytut Dostępności Sensorycznej”

 

Projekt Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

na podstawie Umowy o dofinansowanie POWR.

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IV. INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

DZIAŁANIE 4.1 – INNOWACJE SPOŁECZNE

 

Stan: zrealizowane

Szczegóły na: http://www.instytutdostepnosci.pl

03 Maj, 2020

Modelowy system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości osób z autyzmem

GRANT pt. „Rodzicielska akademia przedsiębiorczości – wypracowanie modelowego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości osób ze spektrum autyzmu na terenie subregionu konińskiego”

Grant finansowany z budżetu Miasta Konina na terenie województwa wielkopolskiego w ramach działalności pożytku publicznego.

Rodzaj zadania publicznego:

1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

Szczegółowe informacje na stronie naszej Fundacji: https://wspektrumzycia.pl/projekty/

Stan: w trakcie realizacji

 

 

22 Kwiecień, 2020

Opracowanie modelu badań diagnostycznych dla Rozwojowego Zaburzenia Koordynacji

GRANT pt. „Opracowanie modelu przesiewowych badań diagnostycznych w kierunku Rozwojowego Zaburzenia Koordynacji na podstawie wybranych parametrów gry w minigolfa” 

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Stan: w trakcie realizacji

 

17 Kwiecień, 2020

REHABILITACJA FUNKCJI POZNAWCZYCH I SENSOMOTORYCZNYCH U DZIECI Z AUTYZMEM

Fundusz GRANTOWY proSCIENCE!

Grant w Konkursie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu „ProSCIENCE 2,0” o przyznanie środków na finansowanie inwestycji aparaturowej pt.

ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI FUNKCJI POZNAWCZYCH I SENSOMOTORYCZNYCH ORAZ OCENY SKUTECZNOŚCI U DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU ZE SPEKTRUM AUTYZMU